Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 listopada 2005 r.
II SA/Gd 759/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tamara Dziełakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. - B. na decyzję Wojewody z dnia 20 czerwca 2005 r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 20 września 2005 r. zobowiązano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł na podstawie art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270) w związku z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Nadto zobowiązano skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie jej odpisów. W zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie i rygor odrzucenia skargi. (vide: zarządzenie k. 1) Przesłany skarżącej odpis niniejszego zarządzenia pozostawiono w aktach ze skutkiem doręczenia na dzień 17 października 2005 r. na podstawie art. 73 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi albowiem skarżąca mimo zawiadomienia o nadejściu przesyłki nie odebrała przesyłki w terminie awizowania. (vide: potwierdzenie odbioru)

Termin do uiszczenia wpisu i uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie w dniu 24 października 2005 r.

Powyższe okoliczności uzasadniają odrzucenie skargi na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.