Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 lipca 2006 r.
II SA/Gd 753/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak (spr.).

Sędziowie WSA: Felicja Kajut, Asesor Katarzyna Krzysztofowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi M. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 lipca 2005 r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. B. wniósł skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 czerwca 2005 r. nakazująca M. B. rozbiórkę obiektu budowlanego - nasypu o pow. 1829 m2, wykonanego z gruzu i ziemi na działce nr (...)w J. gmina K., bez pozwolenia na budowę do poziomu terenu działki nr 19/1 W. i J. W.

Pismem procesowym wniesionym w dniu 17 lipca 2006 r., przed rozpoczęciem posiedzenia, skarżący cofnął skargę (vide: pismo w aktach sprawy k.19).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaważył co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z kolei przepis art. 161 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy przewiduje, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W ocenie Sądu cofnięcie skargi było skuteczne, albowiem nie zachodzą w rozpoznawanej sprawie okoliczności objęte dyspozycją wskazanego art. 60 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny postępowanie umorzył na podstawie art. 161 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.