Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 października 2005 r.
II SA/Gd 749/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Skrzycka-Pilch.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. M., I. K., G. M. na uchwałę Rady Miasta G. z dnia (...) czerwca 2005 r. nr (...) w przedmiocie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Rada Miasta G. opisana wyżej uchwałą z dnia (...) czerwca 2005 r. nie uwzględniła wniosku H. M. zawartego w wezwaniu do przywrócenia stanu zgodnego z prawem naruszonego w następstwie podjętej przez Radę Miasta G. uchwały z dnia (...) stycznia 2005 r., nr (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy (...) w G.- (...) wraz z droga dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej.

W skardze na uchwałę skarżący wnieśli o jej uchylenie wskazując, iż nie jest ona zgodna z prawem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn,: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) przewiduje możliwość zaskarżania do sądu administracyjnego uchwał podjętych przez organy gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej. Art. 101 ust. 1 wskazanej ustawy określa, że skargę na uchwałę organu gminy może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone. Zgodnie z powołanym przepisem art. 101 ust. 1 ustawy, zaskarżyć uchwałę organów gminy można dopiero po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Uchwała organów gminy podjęta w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia ma charakter wyłącznie procesowy, tzn. nie dotyczy spraw z zakresu administracji publicznej podlegających zaskarżeniu w trybie art. 101 ust. 1 wskazanej ustawy, a warunkuje jedynie dopuszczalność skargi uprawnionego podmiotu na uchwałę organu gminy, w niniejszej sprawie na uchwałę z dnia (...) stycznia 2005 r. nr (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy (...) w G.- (...) wraz z droga dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej.

Skarżący zaskarżyli do Sądu uchwałę z dnia (...) czerwca 2005 r. nr (...) w przedmiocie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego podjętą po wezwaniu do usunięcia naruszenia i wyrażającą odmowę jego uwzględnienia.

Mając powyższe na uwadze, skargę na uchwałę z dnia (...) lutego 2005 r. należało uznać za niedopuszczalną i na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzec o jej odrzuceniu.