Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 listopada 2006 r.
II SA/Gd 746/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. F. i W. F. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2005 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zwrócić skarżącym połowę uiszczonego wpisu, tj. (...) zł.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE.

W piśmie procesowym z dnia (...) listopada 2006 r. skarżący oświadczyli, że cofają skargę.

Sąd uznając tę czynność za dopuszczalną, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i art. 160 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153 poz. 1270 ze zm.) umorzył postępowanie.

Nadto w oparciu o przepis art. 232 § 1 pkt 2 ww. ustawy orzeczono o zwrocie połowy uiszczonego w kwocie (...) zł wpisu, tj. (...) zł. Skarżący cofnęli skargę po wyznaczeniu terminu rozprawy zatem nie przysługiwał im zwrot całego uiszczonego wpisu lecz połowy.