Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 1 września 2008 r.
II SA/Gd 743/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 6 lipca 2005 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego postanawia: odmówić skarżącemu przyznania prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym wskazując w uzasadnieniu, że przedmiotowe prawo zostało skarżącemu przyznane prawomocnym postanowieniem z dnia 10 listopada 2005 r.

W dniu 5 sierpnia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynął sprzeciw skarżącego powodujący konieczność ponownego rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Z kolei w świetle art. 245 § 2 przedmiotowego aktu prawnego prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

W rozpatrywanej sprawie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym podlega oddaleniu.

Kwestia przyznania prawa pomocy w żądanym przez skarżącego zakresie została już bowiem rozstrzygnięta prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wydanym w dniu 10 listopada 2005 r.

Mocą tego orzeczenia zwolniono skarżącego od kosztów sądowych i ustanowiono w sprawie radcę prawnego.

Wobec powyższego na podstawie art. 260 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia