Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 18 lipca 2008 r.
II SA/Gd 743/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Dusza-Kasprzyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Referendarz sądowy Agnieszka Dusza-Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. K. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 6 lipca 2005 r., nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego postanawia: odmówić przyznania skarżącemu prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 12 czerwca 2008 r. W. K. wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Wskazał, iż utrzymuje się z renty inwalidzkiej w wysokości 118,57 zł, gdyż potrącane są z jego świadczenia alimenty na rzecz syna. Posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, stan zdrowia wymaga stałego leczenia. Zalega z czynszem na kwotę 6.900 zł.

Ustanowiony z urzędu pełnomocnik nie odbiera adresowanych do niego przesyłek, nie podjął dotąd żadnych czynności w sprawie. Skarżący zwracał się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku o zmianę pełnomocnika, w dniu 30 października 2007 r. cofnął udzielone wcześniej pełnomocnictwo. W ocenie skarżącego ustanowiony pełnomocnika działał na jego szkodę nieodbierając przesyłek z Sądu.

Postanowieniem z dnia 10 listopada 2005 r. skarżącemu zostało przyznane prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Na tej podstawie Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku wyznaczyła na pełnomocnika radcę prawnego I.W. z Kancelarii Prawniczej w G. przy ul. M. 31.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

W rozpatrywanej sprawie wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu podlega oddaleniu. Kwestia przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i przyznanie profesjonalnego pełnomocnika prawnego z urzędu została już bowiem rozstrzygnięta prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 listopada 2005 r., którym zwolniono skarżącego od kosztów sądowych i ustanowiono dla W.K. radcę prawnego. Przyznanie przez sąd administracyjny pełnomocnika z urzędu ma charakter abstrakcyjny bez wskazywania osoby, która będzie pełniła tę funkcję. Natomiast wyznaczenie konkretnej, określonej z imienia i nazwiska osoby, która będzie wykonywała obowiązki pełnomocnika z urzędu należy do wyłącznej kompetencji organu samorządu zawodowego, którym w rozpatrywanej sprawie jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdansku. Wypowiedzenie przez W.K. pełnomocnictwa radcy prawnemu I.W. nie zmieniło zakresu prawa pomocy przyznanego wnioskodawcy przez sąd administracyjny i nie daje prawa ponownego ubiegania się o ustanowienie kolejnego pełnomocnika z urzędu, gdyż prawo to zostało skonsumowane prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego z dnia 10 listopada 2005 r. W tej sytuacji skarżący może do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, a nie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skierować wniosek o wyznaczenie nowego pełnomocnika w miejsce dotychczasowego radcy prawnego, któremu wypowiedział pełnomocnictwo.

Prawo zwolnienia od kosztów sądowych także zostało już skarżącemu przyznane.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia