Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893870

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 lutego 2011 r.
II SA/Gd 735/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A S.A. na decyzję Wojewody z dnia 14 lipca 2010 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.