Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2009 r.
II SA/Gd 733/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2009 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 lipca 2005 r., nr (...) oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 lipca 2005 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

M. L. wniósł skargę na opisane wyżej rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zasiłku stałego.

Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 130 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jak również z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3 ustawy, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu.

Ponieważ w niniejszej sprawie wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony przed upływem trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu, to jest do dnia 13 grudnia 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny - na wskazanej wyżej podstawie prawnej, orzekł jak w sentencji postanowienia.