Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2898303

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2011 r.
II SA/Gd 729/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S., J. S., R. D., E. G., J. A., I. W., S. W., L. P. i H. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 listopada 2007 r. Nr (...) w przedmiocie podziału nieruchomości postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.