Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 października 2005 r.
II SA/Gd 727/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 26 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. i P. J. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 lipca 2005 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektów budowlanych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący K. i P. J. wnieśli do Sądu skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektów budowlanych i w związku z tym w dniu 14 września 2005 r. zostali wezwani do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuiszczenie go w terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Skarżący pomimo prawidłowego wezwania wpisu nie uiścili.

Wobec tego Sąd zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę skarżących odrzucił.