Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2009 r.
II SA/Gd 724/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Dusza-Kasprzyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego P. O. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi T. Ł. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 lipca 2005 r., Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie przedłożenia inwentaryzacji powykonawczej postanawia przyznać radcy prawnemu P. O. wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 439,20 zł (czterysta trzydzieści dziewięć złotych 20/100) tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2005 r. Sąd przyznał skarżącemu prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Okręgowa Izba Radców Prawnych pełnomocnikiem T. Ł. w sprawie wyznaczyła radcę prawnego P. O.

W dniu 13 stycznia skarżący udzielił radcy prawnemu pełnomocnictwa do występowania w sprawie.

Wyrokiem z dnia 15 listopada 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę.

W dniu 21 lutego 2007 r. sporządzona i wniesiona została przez radcę prawnego P. O. skarga kasacyjna od wyroku z dnia 15 listopada 2006 r.

Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną.

Wnioskiem z dnia 6 listopada 2009 r. radca prawny P. O. zwrócił się z wnioskiem o zwrot kosztów zastępstwa procesowego jako ustanowionego z urzędu pełnomocnika T. Ł. w niniejszej sprawie. Jednocześnie pełnomocnik oświadczył, że koszty pomocy prawnej świadczonej przez niego nie zostały opłacone w całości.

Z protokółu rozprawy przed Naczelny Sądem Administracyjnym wynika, iż pełnomocnik skarżącego na rozprawie w dniu 12 czerwca 2008 r. obecny nie był.

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do treści § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1)

w pierwszej instancji:

a)

w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawkę obliczoną na podstawie § 6,

b)

za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,

c)

w innej sprawie - 240 zł;

2)

w drugiej instancji:

a)

za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

b)

za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

c)

za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny, nie sporządził i nie wniósł kasacji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

d)

w postępowaniu zażaleniowym - 120 zł.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik ustanowiony dla skarżącego z urzędu brał udział w postępowaniu w pierwszej instancji, za co przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 240 zł, oraz sporządził i wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu I instancji za co przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 120 zł.

W myśl § 2 ust. 3 cyt. rozporządzenia, w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Mając na względzie powyższe, należne wnioskodawcy wynagrodzenie za dokonane czynności przysługuje w wysokości 360 zł, co po podwyższeniu o 22% stawkę podatku od towarów i usług daje kwotę 439,20 zł.

Z powyższych względów, należało orzec, jak w sentencji.