Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 949433

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 28 września 2011 r.
II SA/Gd 723/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Dusza-Kasprzyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 28 września 2011 r.na posiedzeniu niejawnym wniosku K. D. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 13 lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie stanu technicznego obiektu budowlanego postanawia: przyznać wnioskodawcy prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 22 września 2011 r., złożonym na urzędowym formularzu, K. D. zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wskazał, iż w związku z przebytymi chorobami popadł w niedostatek, zaś ZUS wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego. Ponadto przeciwko wnioskodawcy prowadzone są liczne egzekucje komornicze. Wspólne gospodarstwo wnioskodawca prowadzi z konkubiną i jej synem. Skarżący posiada dom "niezalegalizowany o pow. 148 m2 zajęty przez komornika". Czynności egzekucyjne prowadzone są także wobec posiadanego mieszkania, nieruchomości rolnej o pow. 3,9 ha oraz dwóch działek. Skarżący nie posiada żadnych oszczędności. Do wniosku skarżący załączył dokumenty potwierdzające powołane okoliczności.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej daje p.p.s.a., zwolnienie od kosztów sądowych, czyli przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, następuje jeśli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Przedstawione dokumenty potwierdzają wskazane we wniosku okoliczności.

Mając na uwadze przedstawioną wyżej sytuację życiową skarżącego stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie spełniona została przesłanka uzasadniająca zwolnienie go od kosztów sądowych w całości. Zauważyć należy, iż skarżący pozbawiony jest dochodu, a jego stan zdrowia nie pozwala na podjecie zatrudnienia.

W tej sytuacji, stwierdzić należy, iż skarżący nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W konsekwencji, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.