Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 16 maja 2008 r.
II SA/Gd 715/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Diana Trzcińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Referendarz sądowy WSA Diana Trzcińska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. P. na decyzję Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 21 lipca 2005 r. r. Nr (...) w przedmiocie sprostowania omyłki w decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich postanawia przyznać adwokatowi M. M. od Skarbu Państwa - Kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wynagrodzenie w kwocie 146,40 zł (słownie: sto czterdzieści sześć 40/100 złotych) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 marca 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną H. P., reprezentowanego przez ustanowionego z urzędu - adwokata M. M., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 października 2006 r. oddalającego skargę na ww. postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pełnomocnik skarżącego w piśmie procesowym z dnia 5 maja 2008 r. wniósł o przyznanie mu kosztów pomocy prawnej, świadczonej na rzecz skarżącego z urzędu na etapie postępowania związanego ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej, według norm przepisanych, powiększonych o podatek VAT.

Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), stawka minimalna za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi: 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1 przepisu, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. Nadto, zgodnie z treścią § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) cytowanego rozporządzenia stawka minimalna w niniejszej wynosi 240 zł.

Zgodnie zaś z § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty za czynności adwokata, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. W myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zw. z art. 5 oraz art. 8 tej ustawy stawka podatku dla tego rodzaju usług wynosi 22%. Zatem, opłatę za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w wysokości 120 zł (240 zł x 50%) należało podwyższyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22%, co daje kwotę 146,40 zł.

Mając powyższe na uwadze, na mocy powołanych przepisów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, jak w sentencji postanowienia.