Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 grudnia 2005 r.
II SA/Gd 710/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 czerwca 2005 r., nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o aktualizację opłaty rocznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) stanowi, że skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu należnego od skargi w kwocie 100 zł z pouczeniem, że nie uiszczenie go w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 1 września 2005 r. Ponieważ wpis sądowy nie został w wyznaczonym przez sąd terminie uiszczony, skargę należało odrzucić na podstawie przywołanego wyżej przepisu.