Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 12 września 2005 r.
II SA/Gd 71/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 12 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. M. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 20 grudnia 2004 r., nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o przyznanie uprawnień kombatanckich oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 30 marca 2004 r. nr (...) Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odmówił wznowienia postępowania administracyjnego umorzonego decyzją tegoż organu z dnia 9 października 2000 r. nr (...) utrzymaną w mocy decyzją z dnia 18 marca 2001 r. nr (...). W uzasadnieniu organ wskazał, iż umorzył postępowanie w sprawie z wniosku G. M. o przyznanie uprawnień określonych w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.) z uwagi na fakt złożenia wniosku po terminie przewidzianym w art. 22 ust. 3 tejże ustawy. Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie o sygn. akt SK 4/02 (Dz. U. z 29 kwietnia 2003 r., nr 72, poz. 658) Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 22 ust. 3 cytowanej ustawy z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W tej sytuacji, stosownie do treści art. 145a k.p.a., zaistniała podstawa do żądania wznowienia postępowania pod warunkiem złożenia skargi o wznowienie w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, co nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2003 r. Termin ten zatem upłynął w dniu 29 maja 2003 r., a strona ze skargą o wznowienie postępowania wystąpiła po tej dacie. W tej sytuacji zaistniałą podstawa do odmowy uwzględnienia wniosku strony.

Od powyższej decyzji G. M. złożył odwołanie, wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podał, iż jest osobą schorowaną, mieszkającą w małej wsi B., gdzie informacje docierają z dużym opóźnieniem. Nie wiedział, iż wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że wniosek o wznowienie postępowania złożył natychmiast po otrzymaniu wiadomości o takim obowiązku.

Po rozpatrzeniu niniejszego odwołania, decyzją z dnia 20 grudnia 2004 r., nr (...) Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uchylił swą decyzję z dnia 30 marca 2004 r. i przekazał sprawę z wniosku odwołującego do rozpoznania. W uzasadnieniu organ podał, iż wniosek strony o ponowne rozpatrzenie sprawy jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie bowiem z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są wykorzystać wszelkie nadzwyczajne instrumenty proceduralne, stojące w ich dyspozycji, jako narzędzie restytucji konstytucyjnego stanu rzeczy. Takim instrumentem jest instytucja uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej na podstawie art. 154 § 1 i 2 k.p.a.

W skardze na powyższą decyzję G. M. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu pobytu w obozie P.

W odpowiedzi na skargę Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu podał, iż wydana w sprawie decyzja jest nie tylko zgodna z prawem i znajduje dodatkowo oparcie w poglądach doktryny i orzecznictwa, ale także jest korzystna dla strony, bowiem otwiera jej możliwość do merytorycznego rozpoznania sprawy.

W piśmie z dnia 15 czerwca 2005 r. sędzia sprawozdawca wyjaśnił stronie, że zaskarżona decyzja jest dla niej korzystna, zaś sąd administracyjny nie dysponuje kompetencją do wydania orzeczenia o przyznaniu, bądź też odmowie przyznania uprawnień kombatanckich. Właściwy w tym zakresie jest organ administracji publicznej, sąd administracyjny zaś kontroluje legalność wydawanych przez organy decyzji. W tej sytuacji, skarżący został wezwany do określenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, czy w opisanych okolicznościach nadal podtrzymuje skargę, czy też ją cofa. Skarżącemu wyjaśniono nadto procesowe skutki jego decyzji zarówno w zakresie cofnięcia skargi jak i jej podtrzymania. Pismo to zostało skarżącemu prawidłowo doręczone, jednak nie udzielił on na nie odpowiedzi, zatem sprawę należało rozstrzygnąć merytorycznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 § 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sąd administracyjny sprawuje, w zakresie swej właściwości, kontrolę pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zgodnie zaś z art. 134 § 1 cytowanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem.

Jak już wskazano stronie, zarówno w odpowiedzi na skargę, jak i piśmie sędziego sprawozdawcy z dnia 15 czerwca 2005 r., zaskarżona decyzja, mocą której uchylona została decyzja własna Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o odmowie wznowienia postępowania w sprawie o przyznanie uprawnień kombatanckich i sprawę skierowano do merytorycznego rozpoznania, jest dla strony korzystna. Otwiera bowiem drogę do merytorycznego rozpoznania wniosku skarżącego o przyznanie mu uprawnień kombatanckich w razie zaistnienia ku temu ustawowych przesłanek. W tym przedmiocie wydana zostanie decyzja administracyjna, od której skarżącemu - w wypadku niekorzystnego rozstrzygniecia - służyć będzie droga odwoławcza - przez wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, po skargę do sądu administracyjnego.

Wniosek strony o przyznanie mu uprawnień kombatanckich przez sąd administracyjny nie może zostać uwzględniony, gdyż jak wskazano powyżej, rolą sądu jest kontrola działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Sąd ten zatem bada legalność wydanych decyzji, sam zaś nie ma kompetencji do ich wydawania, gdyż takowe służą odpowiednim organom administracji publicznej. W tym przypadku, organem władnym orzec o uprawnieniach kombatanckich skarżącego jest Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Mając na uwadze powyższe,uznając, że zaskarżona decyzja nie narusza prawa, Sąd na mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), oddalił skargę.