Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122145

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 2 marca 2012 r.
II SA/Gd 704/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. N., T. K. - S., J. S., E. K., E. M., K. M., J. S., A. S. i S. C. - G. na decyzję Wojewody z dnia 10 czerwca 2011 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę T. K. - S., J. S., E. K., E. M., K. M., J. S., A. S. i S. C. - G.

Uzasadnienie faktyczne

J. N., T. K. - S., J. S., E. K., E. M., K. M., J. S., A. S. i S. C. - G. wnieśli skargę na decyzję Wojewody z dnia 10 czerwca 2011 r., nr ((...)), wydaną w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Ponieważ skargę wniosły osoby, których uprawnienia związane z przedmiotem zaskarżenia nie są wspólne (za wyjątkiem małżonków), każda z tych osób zobowiązana została, przy czym małżonkowie solidarnie, zgodnie z treścią art. 214 § 2 zd. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm), do uiszczenia wpisu od skargi oddzielnie, stosownie do swojego uprawnienia.

Skarżącego J. N., skarżącą S. C. - G., skarżącego J. S., skarżących E. M. i K. M. (solidarnie), skarżącą E. K. oraz skarżących J. S. i A. S. (solidarnie) wezwano do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł zarządzeniami z dnia 21 października 2011 r. W zarządzeniach tych nie uwzględniono skarżącej T. K. - S. albowiem w tym czasie ustalano czy wniosła skargę w terminie.

Powyższe zarządzenia wydano na podstawie ww. przepisu, art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). W zarządzeniach zakreślono termin 7 dni na ich wykonanie oraz wskazano rygor odrzucenia skargi.

Odpisy ww. zarządzeń zostały prawidłowo doręczone:, - skarżącemu J. S., skarżącemu J. N.,

skarżącym E. M. i K. M., skarżącej S.

C. - G. oraz skarżącej E. K. dnia 31 października

2011 r.; co za tym idzie termin do uiszczenia wpisu upłynął im 7 listopada

2011 r.;

-

skarżącym J. S. i A. S. dnia 3 listopada 2011 r.; co za tym idzie termin do uiszczenia wpisu upłynął im 10 listopada 2011 r.

W zakreślonym terminie wpis sądowy od skargi uiścił jedynie skarżący J. N., pozostali - powyżej wymienieni skarżący wpisu nie uiścili.

Po ustaleniu, iż skarżąca T. K. - S. wniosła skargę w terminie, zarządzeniem z dnia 5 grudnia 2011 r., wydanym na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wezwano ją do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł W zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz wskazano rygor odrzucenia skargi.

Skarżąca T. K. - S. odpis ww. zarządzenia otrzymała dnia 8 grudnia 2011 r., jednak w zakreślonym terminie tj. do dnia 15 grudnia 2011 r., wpisu nie uiściła.

Powyższe okoliczności uzasadniały odrzucenie skargi skarżących - T. K. - S., J. S., E. K., E. M., K. M., J. S., A. S. i S. C. -G., na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.