Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 października 2005 r.
II SA/Gd 701/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 4 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. S. i M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2005 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) czerwca 2005 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania I. S. i M. S. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta R. z dnia (...) lutego 2005 r. ustalającą na wniosek D. J., A. J. i S. J. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego.

I. S. i M. S. wnieśli skargę na powyższą decyzję w dniu (...) lipca 2005 r., a więc w ustawowym terminie.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia (...) sierpnia 2005 r. skarżący wezwani zostali do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł oraz nadesłania czterech odpisów skargi celem doręczenia wszystkim stronom w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącym w dniu (...) sierpnia 2005 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 9).

Skarżący nie uiścili wpisu ani też nie złożyli odpisów skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Stosownie do treści art. 57 § 1 cytowanej ustawy skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Z art. 47 § 1 tejże ustawy wynika, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Art. 58 § 1 pkt 3 ustawy stanowi natomiast, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu sądowego oraz uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął z końcem dnia (...) września 2005 r.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 57 § 1 i art. 47 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.