Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 10 maja 2006 r.
II SA/Gd 700/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 czerwca 2005 r., nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wezwana została do uiszczenia wpisu należnego od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieuiszczenie go w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie doręczono skarżącej w dniu 17 lutego 2006 r. Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie uiściła wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjne w Gdańsku orzekł, jak w sentencji postanowienia.