Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 marca 2005 r.
II SA/Gd 70/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. G. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 25 października 2004 r., nr (...) w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 25 października 2004 r. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych po rozpatrzeniu wniosku H. G. utrzymał w mocy własną decyzję z dnia 3 marca 2004 r. w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej.

H. G. wniosła skargę na decyzję organu drugiej instancji w dniu 16 listopada 2004 r., a więc w ustawowym terminie.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 28 stycznia 2005 r. skarżąca wezwana została do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 10 lutego 2005 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k.38).

Skarżąca nie uiściła wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie została uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu sądowego upłynął z końcem dnia 17 lutego 2005 r.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.