Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 marca 2006 r.
II SA/Gd 7/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz.

Sędziowie: NSA Anna Orłowska, WSA Felicja Kajut (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi I. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 listopada 2004 r. nr (...) w przedmiocie sprostowania z urzędu błędu pisarskiego oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 lipca 2004 r. nr (...) Prezydent Miasta działając na podstawie art. 113 § 1 k.p.a. postanowił o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w uzasadnieniu decyzji z dnia 30 czerwca 2004 r. nr (...) w sprawie przyznania zasiłku okresowego w części dotyczącej ustalenia dochodu uzyskanego przez stronę postępowania, stwierdzając, że dochód ten wynosi 114,44 zł W uzasadnieniu organ stwierdził, że w uzasadnieniu ww. decyzji, w wyniku błędu pisarskiego dochód strony wskazano jako kwotę 144,44 zł, tymczasem z akt sprawy wynika, że wynosi on 144,44 zł.

I. S. złożyła na powyższe postanowienie zażalenie domagając się przyznania zasiłku okresowego w wysokości 461 zł od 1 stycznia 2004 r. do końca 2004 r. odwołująca się wskazała w uzasadnieniu odwołania na swoją trudną sytuację materialną i zły stan zdrowia. Przyznana decyzja organu pierwszej instancji pomoc jest zbyt niska i nie zaspakaja jej podstawowych potrzeb, zamyka drogę do leczenia i terapii.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 listopada 2004 r., nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy opisane wyżej postanowienie. Organ odwoławczy powołał się na przepis art. 113 § 1 k.p.a., w myśl którego organ administracji może z urzędu lub na wniosek strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Wskazana w postanowieniu organu pierwszej instancji pomyłka należy do kategorii błędów pisarskich, bowiem, jak stwierdził organ odwoławczy, na dochód I. S. składa się wyłącznie dodatek mieszkaniowy w kwocie ustalonej stosowną decyzją, który wynosi 114,44 zł. To, że wpisana w uzasadnieniu decyzji kwota dochodu jest błędem pisarskim potwierdza również ustalona przez organ pierwszej instancji wysokość zasiłku okresowego.

Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosła I. S. W uzasadnieniu skarżąca zakwestionowała wysokość przyznanego jej świadczenia, gdyż jej zdaniem kwota, którą otrzymała nie zaspakaja najpilniejszych potrzeb jej, a nadto nie zgadza się z przyznaniem zasiłku od 1 czerwca 2004 r. Skarżąca opisała również swoją sytuację rodzinną, zdrowotną i finansową.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasową argumentację.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje, w zakresie swej właściwości, kontrolę pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie bowiem zaskarżone postanowienie jest zgodne z przepisami prawa.

Określony w powołanym wyżej art. 1 § 1 i 2 zakres sądowej kontroli powoduje, że Sąd bada, czy orzeczenie wydane zostało zgodnie z przepisami wskazanymi w jego podstawie prawnej oraz czy zostały one właściwie powołane i zinterpretowane.

Stosownie do treści art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na wniosek strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. W trybie cytowanego wyżej przepisu można prostować w drodze postanowienia tylko oczywiste omyłki popełnione w decyzji administracyjnej. Taką oczywistą omyłkę, zdaniem Sądu, sprostowano postanowieniem organu pierwszej instancji, które następnie zostało utrzymane w mocy przez organ drugiej instancji. Istniejący w uzasadnieniu decyzji Prezydenta Miasta błąd pisarski należało sprostować, przy czym sprostowanie to nie prowadziło do merytorycznej zmiany decyzji.

Odnosząc się zarzutów skargi Sąd stwierdza, że nie dotyczą one przedmiotu niniejszego postępowania, lecz decyzji orzekających w przedmiocie przyznania skarżącej zasiłku okresowego, z uwagi na co Sąd nie może się do nich w tym postępowaniu ustosunkować.

Mając powyższe na uwadze, nie znajdując podstaw do uwzględnienia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 151 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku.