Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
II SA/Gd 696/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-Asesor WSA Katarzyna Krzysztofowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 marca 2005 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., m 153, poz. 1270 ze zm.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Ze zwrotnego poświadczenia odbioru zaskarżonej decyzji, znajdującego się w aktach administracyjnych organu II instancji (k. 6 v. akt administracyjnych) wynika, iż decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 marca 2005 r. nr (...), zawierająca pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi, została doręczona żonie skarżącego - E. P. w dniu 22 kwietnia 2005 r..

Doręczenie przesyłki dorosłemu domownikowi adresata było zgodne z treścią art. 43 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zgodnie z art. 57 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął zatem w dniu 23 maja 2005 r., jako najbliższym dniu powszednim, następnym po ustawowo wolnym od pracy dniu 22 maja 2005 r.. Skarżący nadał w urzędzie pocztowym pismo z dnia 4 lipca 2005 r. zatytułowane: "Zażalenie", uznane za skargę na decyzję organu II instancji, po upływie tego terminu tj. w dniu 8 lipca 2005 r. (stempel pocztowy na kopercie k. 3 akt). Termin do wniesienia skargi nie został zatem przez skarżącego zachowany.

Z tych też przyczyn Sąd - na mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) -skargę jako spóźnioną odrzucił.

Sąd miał przy tym na uwadze, iż nawet gdyby uznać za skargę pismo nadesłane przez skarżącego do Kolegium Odwoławczego w dniu 27 maja 2005 r. (stempel pocztowy na kopercie znajdującej się w aktach administracyjnych organu II instancji przy piśmie skarżącego z dnia 27 maja 2005 r.), to również ta skarga zostałaby wniesiona po upływie ustawowego terminu wskazanego w treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a zatem również podlegałaby odrzuceniu.