Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 9 stycznia 2006 r.
II SA/Gd 690/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. i Z. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 6 czerwca 2005 r., Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego dokończenia robót budowlanych i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 23 sierpnia 2006 r. Sąd wezwał skarżących do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł oraz do nadesłania 2 odpisów skargi celem doręczenia stronom postępowania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem jej odrzucenia. Skarżącym skutecznie doręczono wezwanie w dniu 25 sierpnia 2005 r., co J. K. potwierdziła własnoręcznym podpisem na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (por. zpo w aktach sprawy). Skarżący wpisu nie uiścili (por. notatka służbowa księgowego sądu w aktach sprawy). Nie nadesłali także odpisów skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Ponadto stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Sąd odrzuci skargę, jeżeli nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Skarżący mimo wezwania wpisu nie uiścili, nie uzupełnili tez braków formalnych skargi, wobec czego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł jak w sentencji postanowienia.