Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989265

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 5 marca 2009 r.
II SA/Gd 642/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Przybielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. i C. B. na postanowienie Wojewody z dnia 21 kwietnia 2008 r., nr (...) w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z rozpatrzeniem odwołania od decyzji o odmowie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego postanawia:

odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 24 stycznia 2009 r. doręczono skarżącym C. i F. B. odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2008 r., wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem, iż przysługująca skarga kasacyjna powinna być, pod rygorem odrzucenia, sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

W dniu 23 lutego 2009 r., skarżący wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, podpisaną osobiście, skargę kasacyjną na wyżej wskazane postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 175 § 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

§ 3. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez:

1)

doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych;

2)

rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.

W niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w § 2 i 3 powyższego przepisu, zatem skarga kasacyjna powinna była zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, o czym skarżący zostali pouczeni. Pomimo tego skargę kasacyjną sporządzili osobiście, o czym świadczą ich podpisy pod nią złożone.

Stosownie do art. 178 p.p.s.a., Wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na względzie, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.