Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884199

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 15 października 2012 r.
II SA/Gd 537/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska (spr.).

Sędziowie WSA: Katarzyna Krzysztofowicz, Dorota Jadwiszczok.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 15 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. W. na decyzję Wojewody z dnia 9 lipca 2012 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) wyłączyć Sędziego NSA Krzysztofa Ziółkowskiego od rozpoznania sprawy ze skargi R. W. na decyzję Wojewody z dnia 9 lipca 2012 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.