Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917261

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 listopada 2010 r.
II SA/Gd 528/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tamara Dziełakowska (spr.).

Sędziowie WSA: Mariola Jaroszewska, Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 maja 2010 r., nr (...) w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych postanawia na mocy art. 19 w związku z art. 22 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wyłączyć Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Jana Jędrkowiaka od rozpoznania niniejszej sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.