Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835596

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
II SA/Gd 440/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Gdańsku sprawy ze skargi J. M.-N. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 12 czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem postanawia na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) połączyć niniejszą sprawę do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą ze skargi N. N. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 12 czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, prowadzoną przez tutejszy Sąd pod sygnaturą akt II SA/Gd 439/15.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.