Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2914021

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
II SA/Gd 311/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sędziowie: WSA Wanda Antończyk, NSA Jan Jędrkowiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi G. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 5 marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.