Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1310260

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 2 maja 2013 r.
II SA/Gd 257/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 2 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na postanowienie Wojewody z dnia 7 marca 2013 r., nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. G. wniósł skargę na wyżej opisane postanowienie Wojewody z dnia 7 marca 2013 r.

W piśmie z dnia 21 kwietnia 2013 r. skarżący oświadczył, że cofa skargę na ww. postanowienie. W piśmie wskazano, że została wydana decyzja zezwalająca na budowę, zaskarżona przez skarżącego, w której skarżący kwestionuje również odstępstwo dotyczące odległości przeciwpożarowych.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) cofnięcie skargi wiąże Sąd, jeżeli nie zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, cofnięcie skargi w przedmiotowej sprawie jest skuteczne oraz dopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na mocy art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, umorzył postępowanie w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.