Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1310259

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 2 maja 2013 r.
II SA/Gd 238/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 2maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. i B. R. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 4 marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżące M. Sz. i B. R. wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na opisaną powyżej decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zaskarżoną decyzją z dnia 4 marca 2013 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził nieważność decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 listopada 2006 r. nr (...) - jako podjętej z rażącym naruszeniem prawa. Wydanie decyzji zostało poprzedzone zawiadomieniem z dnia 18 lutego 2013 r., skierowanym do stron postępowania, o wszczęciu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego postępowania w sprawie nieważności opisanej decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego

Stosownie do art. 127 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie, przy czym właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji wyższego stopnia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stosownie do treści art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skargę do sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgodnie natomiast z art. 52 § 2 powołanej ustawy przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, przy czym skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi - art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

W rozpatrywanej sprawie skarżące naruszyły przedstawiony tryb postępowania. W konsekwencji powyższego skarga skarżących podlega odrzuceniu.

Zaskarżona decyzja z dnia 4 marca 2013 r. została wydana przez organ I instancji, którym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozbiórce orzeczonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i od której zgodnie z powołanym przepisem art. 127 k.p.a. stronie służyło prawo do wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia, tj. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nadmienić należy, iż skarżące zostały zawiadomione, o tym że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zostało wszczęte przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a nie przez organ, który decyzję o rozbiórce wydał, tj, przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W decyzji z dnia 4 marca 2013 r., skarżące zostały pouczone o sposobie i terminie wniesienia odwołania od decyzji stwierdzającej nieważność, a mianowicie strony pouczono, że "na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem tut. Inspektoratu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia".

W tym stanie rzeczy skarga wniesiona przez skarżące do Sądu na decyzję organu I instancji jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu. Nie jest bowiem dopuszczalnym wnoszenie skargi na decyzję wydaną przez organ administracji, bez wyczerpania środków zaskarżenia przysługujących stronom przed organami administracji. Taka sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.