Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2639332

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 marca 2019 r.
II SA/Gd 21/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A S.A. na decyzję Wojewody nr (...) z dnia 22 października 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia

1. umorzyć postępowanie w sprawie;

2. umorzyć postępowanie zażaleniowe dotyczące postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 lutego 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 21/19, o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji;

3. zwrócić skarżącej ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uiszczony wpis od skargi w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz uiszczony wpis od zażalenia w kwocie 100 zł (sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 4 grudnia 2018 r. A. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Wojewody z dnia 22 października 2018 r., nr (.), uchylającą decyzję Prezydenta Miasta z dnia 15 listopada 2016 r., nr (...) oraz zatwierdzającą projekt budowlany zamienny i udzielającą B. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr (...) z garażem wielostanowiskowym na kondygnacji -1 wraz z wewnętrznym układem drogowym oraz parkingu naziemnego, na działkach nr (...) i (...) obręb (...) przy ulicy S. w G. Ponadto skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 r. Sąd odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Na postanowienie to skarżąca wniosła zażalenie.

Pismem z dnia 19 marca 2019 r. skarżąca A. wycofała przedmiotową skargę oraz zażalenie złożone na postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., 1302 t.j.; dalej: p.p.s.a.) dopuszcza możliwość cofnięcia skargi przez skarżącego. Cofnięcie skargi wiąże sąd, o ile nie zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Oświadczeniem złożonym w piśmie z dnia 19 marca 2019 r. skarżąca cofnęła skargę z dnia 4 grudnia 2018 r. Sąd uznał cofnięcie skargi w przedmiotowej sprawie za dopuszczalne, skutkiem czego zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postępowanie w niniejszej sprawie należało umorzyć, o czym orzeczono w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Ponadto w piśmie z dnia 19 marca 2019 r. skarżąca cofnęła zażalenie z dnia 4 marca 2019 r. na postanowienie Sądu z dnia 19 lutego 2019 r. o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W związku z tym, na podstawie art. 195 § 3 p.p.s.a. Sąd umorzył postępowanie w tej sprawie, o czym orzeczono w punkcie 2 sentencji postanowienia.

Na mocy art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., wobec umorzenia postępowania w sprawie oraz postępowania zażaleniowego, Sąd zwrócił skarżącej cały uiszczony wpis sądowy od skargi a także wpis od zażalenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.