II SA/Gd 195/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2519805

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2018 r. II SA/Gd 195/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 lutego 2017 r. nr (...) w przedmiocie obowiązków z zakresu gospodarki leśnej postanawia odmówić skarżącej B. B. sporządzenia uzasadnienia wyroku wydanego w dniu 2 sierpnia 2017 r. w sprawie II SA/Gd 195/17.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 lipca 2018 r. (data stempla pocztowego) B. B. zwróciła się do Sądu o doręczenie jej wydanego w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 195/17 wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 2 sierpnia 2017 r. ogłosił wyrok w sprawie o sygn. II SA/Gd 195/17, mocą którego oddalił skargę B. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 lutego 2017 r., nr (..]

Art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) stanowi, że w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Tym samym siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upływał dla skarżącej w dniu 9 sierpnia 2017 r.

Złożony przez skarżącą wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem złożony więc został po terminie.

Zgodnie zaś z art. 85 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Z uwagi na powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 141 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odmówił skarżącej sporządzenia uzasadnienia wyroku wydanego w dniu 2 sierpnia 2017 r. w niniejszej sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.