Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3027869

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 8 lipca 2020 r.
II SA/Gd 185/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Diana Trzcińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z o.o. w S. na postanowienie Wojewody z 25 listopada 2019 r., nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga A., podpisana przez Prezesa i Wiceprezesa Spółki, na postanowienie Wojewody z 25 listopada 2019 r., nr (...), którym uchylono postanowienie Starosty z 5 września 2019 r., nr (...), o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Na zarządzenie Przewodniczącej pismem z 9 marca 2020 r. wezwano skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu, określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (KRS) w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono skarżącej Spółce w dniu 12 marca 2020 r. (vide: karta nr 11 akt sądowych). Jak wynika z akt sprawy do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżąca nie usunęła wskazanego braku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarżąca Spółka została wezwana pismem z 9 marca 2020 r. do usunięcia braku formalnego poprzez złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu, określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (KRS). Skarżącej doręczono wezwania w dniu 12 marca 2020 r., a zatem co do zasady 7-dniowy termin do usunięcia braku upłynąłby w dniu 19 marca 2020 r.

Jednakże w tym czasie obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w dniu 14 marca 2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491). Zatem w myśl art. 15zzs ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) bieg niniejszego postępowania uległ zawieszeniu z mocy prawa z dniem 14 marca 2020 r. Natomiast zgodnie z art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z 2 marca 2020 r., których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Stosownie do art. 76 in principio zaś ustawa ta weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 16 maja 2020 r. Z kolei 7-dniowy termin, po którym postępowanie rozpoczyna bieg upłynął w dniu 23 maja 2020 r.

Stosując powyższe przepisy do okoliczności niniejszej sprawy należy zauważyć, że ww. wezwanie do uzupełnienia braków formalnych doręczono skarżącej Spółce w dniu 12 marca 2020 r. Zatem, pierwszy dzień terminu przypadał 13 marca 2020 r., następnie od 14 marca do 23 maja 2020 r. włącznie postępowanie było zawieszone z mocy prawa i dopiero 24 maja 2020 r. był drugim dniem terminu do uzupełnienia braków formalnych, a licząc kolejno - siódmy dzień terminu upłynął w dniu 29 maja 2020 r.

Jak wynika z akt sprawy skarżąca nie usunęła braku w zakreślonym terminie.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. sąd odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.