Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122144

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 6 marca 2012 r.
II SA/Gd 17/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S., Z. S. i I. S. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17 listopada 2011 r., nr", w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stanu technicznego obiektu budowlanego postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

K. S., Z. S. i I. S. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17 listopada 2011 r., nr (...), wydane w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stanu technicznego obiektu budowlanego.

Ponieważ skarga nie została podpisana przez Z. S., zarządzeniem z dnia 11 stycznia 2012 r., wydanym na podstawie art. 46 § 1 pkt 4 w związku z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zobowiązano ww. skarżącego do podpisania skargi i jej odpisu lub ewentualnie nadesłania 2 egzemplarzy podpisanej skargi.

Ponadto, zarządzeniem z tej samej daty, zobowiązano wszystkich skarżących tj. K. S., Z. S. i I. S. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jednego kompletu załączników do skargi. Zgodnie bowiem z art. 47 § 1 w związku z art. 57 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy jej załączników dla doręczenia ich stronom, w niniejszej sprawie - uczestnikowi postępowania.

W powyższych zarządzeniach zakreślono termin 7 dni na ich wykonanie i wskazano rygor odrzucenia skargi.

Odpisy zarządzeń doręczono skarżącym w dniu 16 stycznia 2012 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął zatem skarżącym w dniu 23 stycznia 2012 r. Skarżący braków tych nie uzupełnili.

Powyższe okoliczności uzasadniają odrzucenie wniesionej skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 46 § 1 pkt 4, art. 47 § 1 i art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi albowiem opisane powyżej braki formalne skargi uniemożliwiają nadanie jej dalszego, prawidłowego biegu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.