II SA/Gd 117/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2523429

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2018 r. II SA/Gd 117/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Magdalena Dobek-Rak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewody z dnia 21 grudnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt II SA/Gd 117/18, poprzez wykreślenie przy "Asesor WSA Janina Magdalena Dobek-Rak (spr.)" błędnie wpisanego imienia "Janina".

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. O sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im odpisach. Dalsze odpisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu.

W niniejszej sprawie zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 17 maja 2018 r., do jej rozpoznania powołano skład orzekający w osobach: Przewodniczącego - Sędziego WSA Doroty Jadwiszczok, a także Sędziego WSA: Janiny Guść i Asesor WSA Magdaleny Dobek-Rak (spr.).

W sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt II SA/Gd 117/18, wpisano błędnie skład orzekający, w dziesiątym wersie sentencji wskazano bowiem "Asesor WSA Janina Magdalena Dobek-Rak (spr.)". Stanowi to oczywistą omyłkę pisarską, o której mowa w art. 156 § 1 p.p.s.a.

Tym samym należało sprostować z urzędu sentencję tego wyroku poprzez wykreślenie słowa "Janina" przy imieniu i nazwisku Asesor WSA Magdaleny Dobek-Rak.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.