Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2985945

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 8 lipca 2015 r.
II SA/Gd 109/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tamara Dziełakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 8 stycznia 2015 r., Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych postanawia na mocy art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) połączyć niniejszą sprawę do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygnaturze akt II SA/Gd 108/15 tut. Sądu ze skargi M. B. i H. L. na wyżej opisaną decyzję i połączone sprawy prowadzić pod jedną sygnaturą II SA/Gd 108/15.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.