Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2633580

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 14 marca 2019 r.
II SA/Bk 95/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 marca 2019 r. sprawy ze skargi I. i C. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia odrzucić skargę

@U I. i C. W. wywiedli do tut. Sądu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 5 lutego 2019 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia wpisu sądowego od ww. skargi w wysokości 100 zł. W wezwaniu zakreślono termin 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi oraz zawarto stosowne pouczenie (k. 12, 13). Ze zwrotnych potwierdzeń odbioru wynika, że przedmiotowe zarządzenie zostało doręczone na adres skarżących wskazany w skardze (tj. (...)) w dniu 20 lutego 2019 r. (k. 14,15). W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścili wpisu sądowego, co wynika z informacji uzyskanej w dniu 7 marca 2019 r. z Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. Sądu (k. 16).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje.

Na zasadzie art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a."), skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość została w niniejszej sprawie ustalona zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W przedmiotowej sprawie skarżący, pomimo prawidłowo doręczonego im wezwań, nie uiścili wymaganego wpisu w ustawowym siedmiodniowym terminie, który upływał dnia 27 lutego 2019 r.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.