Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122140

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 2 marca 2012 r.
II SA/Bk 903/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ireneusz Henryk Darmochwał (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie określenia opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalnię bez wymaganej koncesji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie;

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 listopada 2011 r. Z. J. złożył do sądu administracyjnego skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalnię bez wymaganej koncesji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na skargę wniosło o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Powołując się na regulację art. 54 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kolegium wyjaśniło, że postanowieniem z dnia (...) grudnia 2011 r. uwzględniło w całości skargę Z. J. i uchyliło zaskarżone postanowienie.

Skarżący w piśmie procesowym z dnia 29 grudnia 2011 r. oświadczył, że cofa skargę w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), cytowanej dalej: p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości, uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W rozpoznawanej sprawie zaskarżone postanowienie z dnia (...) października 2011 r., po wniesieniu skargi zostało wyeliminowane z obrotu prawnego. Stało się tak w następstwie zastosowania przez SKO procedury autokontroli przewidzianej w przepisie art. 54 § 3 p.p.s.a. Wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego postanowienia skutkowało tym, iż postępowanie sądowe wywołane wniesieniem skargi stało się bezprzedmiotowe.

W doktrynie podkreśla się, iż wdrożenie trybu autokontroli i uchylenie w jego następstwie zaskarżonej decyzji w całości jest jedną z przyczyn umorzenia postępowania przed sądem, o jakich mowa w przepisie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

(T. Woś i inni "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz.", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 495).

Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.