Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844560

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 18 lutego 2014 r.
II SA/Bk 841/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.).

Sędziowie: WSA Marek Leszczyński, \Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 lutego 2014 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji zmieniającej decyzję dotyczącą ustalenia świadczenia pielęgnacyjnego i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.