Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026839

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 3 marca 2009 r.
II SA/Bk 835/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydzielenia z nieruchomości drogowej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Pan J.B. wywiódł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydzielenia działek z nieruchomości drogowej.

Przedmiotową skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. uwzględniło w całości, albowiem decyzją z dnia (...) lutego 2009 r. Nr (...) uwzględniając skargę uchyliło zaskarżone postanowienie z dnia (...).10.2008 r., oraz poprzedzające jego wydanie postanowienie Burmistrza S. z dnia (...).09.2008 r., Nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydzielenia z nieruchomości drogowej wywłaszczonych działek.

O powyższym organ poinformował Sąd w odpowiedzi na skargę z dnia 16 lutego 2009 r. wnosząc o umorzenie postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, cytowanej dalej: p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości, uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W rozpoznawanej sprawie zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) października 2008 r. po wniesieniu skargi zostało wyeliminowane z obrotu prawnego. Stało się tak w następstwie zastosowania przez ww. organ procedury autokontroli przewidzianej w przepisie art. 54 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego postanowienia skutkowało tym, iż postępowanie sądowe wywołane wniesieniem skargi stało się bezprzedmiotowe. W doktrynie podkreśla się, iż wdrożenie trybu autokontroli i uchylenie w jego następstwie zaskarżonej decyzji w całości jest jedną z przyczyn umorzenia postępowania przed sądem, o jakich mowa w przepisie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (T. Woś i inni "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz.", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 495).

Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.