Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2860015

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 28 stycznia 2013 r.
II SA/Bk 831/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Mirosław Wincenciak, Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Roleder, sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.), Protokolant Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 28 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego - oddala skargę.-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.