Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884999

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 22 listopada 2012 r.
II SA/Bk 762/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Sędziowie sędzia NSA Stanisław Prutis, sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.), Protokolant Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 listopada 2012 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego - oddala skargę.-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.