II SA/Bk 755/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203053

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 7 lutego 2017 r. II SA/Bk 755/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zażaleń Stowarzyszenia zwykłego Z. B. w B., Stowarzyszenia zwykłego F. Z. w B., Stowarzyszenia I. B. w B. oraz Fundacji T. U. Ś. w B. na postanowienie z dnia (...) grudnia 2016 r. w sprawie ze skargi Stowarzyszenia zwykłego Z. B. w B., Stowarzyszenia zwykłego F. Z. w B., Stowarzyszenia I. B. w B., Fundacji T. U. Ś. w B. oraz Stowarzyszenia F. Z. w B. w likwidacji na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia postanawia: odrzucić zażalenia na postanowienie z dnia (...) grudnia 2016 r.;

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) grudnia 2016 r. odrzucono skargę Stowarzyszenia F. Z. w B. w likwidacji z powodu braku zdolności sądowej oraz Stowarzyszenia zwykłego Z. B. w B., Stowarzyszenia zwykłego F. Z. w B., Stowarzyszenia zwykłego I. B. w B. oraz Fundacji T. U. Ś. w B. z powodu nie uzupełnienia braków formalnych skargi.

W piśmie z dnia 3 stycznia 2017 r. (k. 43) R. K. występujący jako przedstawiciel ww. organizacji społecznych wniósł zażalenie na to postanowienie.

Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z dnia 9 stycznia 2017 r. wezwał R. K. do usunięcia braków formalnych zażalenia Stowarzyszenia zwykłego Z. B. w B., Stowarzyszenia zwykłego F. Z. w B. oraz Stowarzyszenia zwykłego I. B. w B. przez nadesłanie dokumentu, z którego będzie wynikać, czy zażalenie tych stowarzyszeń zostało skutecznie wniesione przez wszystkich członków tych stowarzyszeń, tj. przez przedstawienie stosownych uchwał wszystkich członków Stowarzyszeń o wniesieniu zażalenia oraz przez przedstawienie dokumentów, z których będzie wynikał skład osobowy tych stowarzyszeń. Ponadto Sąd wezwał do nadesłania uchwał podpisanych przez wszystkich członków ww. Stowarzyszeń, upoważniających R. K. do reprezentowania tych Stowarzyszeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi lub mając na uwadze art. 8 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923), do wykazania, czy ww. Stowarzyszenia dostosowały swoje statuty do wymogów art. 41a ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowo wezwano R. K. do usunięcia braku formalnego zażalenia Fundacji T. U. Ś. w B., przez nadesłanie dokumentu, który pozwoli ustalić, czy R. K. jako pełnomocnik osoby prawnej Fundacji T. U. Ś. w B. spełnia przesłanki z art. 35 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z którego to przepisu wynika, że pełnomocnikiem osoby prawnej może być adwokat, radca prawny oraz pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Jednocześnie wezwano R. K. do nadesłania pisma wraz z 4 odpisami, zawierającego zażalenie w takiej formie, aby możliwe było oczytanie czy pismo to spełnia wszystkie wymogi formalne określone w art. 46 § 1 i 2 p.s.s.a. (a w szczególności czy zawiera oznaczenie stron postępowania, ich pełnomocników, jednoznaczne określenie rodzaju pisma oraz treści). Dla wykonania wszystkich wyżej wymienionych obowiązków zakreślono termin 7 dni i rygor odrzucenia zażalenia.

Zarządzenie to zostało doręczone R. K. w dniu 20 stycznia 2017 r. (k. 61). W dniu 27 stycznia 2017 r. złożył on do akt plik dokumentów (k. 68-76).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Zażalenia podlegają odrzuceniu ze względu na nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych. W zarządzeniu z dnia 9 stycznia 2016 r. wezwano R. K. do przedstawienia zażalenia na postanowienie z dnia 20 grudnia 2016 r. w czytelnej wersji i odpowiedniej formie, zawierającej wyraźną, dającą się odczytać treść, tj. w formie spełniającej wymagania dla pisma wnoszonego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, wskazanej w art. 46 § 1 i 2 p.p.s.a. Złożone zażalenie ma bowiem formę chaotycznego pisma, sporządzonego bardzo drobną czcionką, w którym nagromadzono znaczną ilość żądań, wniosków i informacji dotyczących wielu różnych postępowań. Nie sposób ustalić jaka jest jego ostateczna i właściwa treść, a rolą Sądu w żadnym razie nie jest odgadywanie intencji strony, która zobligowana jest do formułowania swoich żądań w sposób czytelny. W wyznaczonym terminie nie uzupełniono tego braku formalnego, albowiem nie nadesłano zażalenia wraz z wymaganymi odpisami w formie czytelnej.

Ponadto w każdym orzeczeniu (w postanowieniu o odrzuceniu skargi i w zarządzeniu) wskazywano przedstawicielowi skarżących organizacji, że w przypadku stowarzyszeń zwykłych nieprzedstawienie ich składu osobowego, nieprzedłożenie uchwał zawierających upoważnienie dla przedstawiciela do ich reprezentowania - uniemożliwia ocenę czy organizacja jest prawidłowo reprezentowana, a tym samym nie można uznać wykazania tego upoważnienia. Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej (art. 40 ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach - Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). W związku z tym w postępowaniu sądowoadministracyjnym legitymację procesową posiadają wszyscy członkowie tego stowarzyszenia, jako podmioty praw i obowiązków. W takiej sytuacji albo wszyscy członkowie powinni podpisać środek zaskarżenia, albo wszyscy członkowie powinni udzielić pełnomocnictwa swojemu przedstawicielowi do dokonania czynności procesowej. Dokumenty przedstawione przez R. K. nie potwierdzają, że jest on upoważniony przez aktualnych i wszystkich członków wskazanych stowarzyszeń zwykłych do ich reprezentowania przed sądami administracyjnymi.

Z podobnych powodów (niewykazanie umocowania do reprezentacji) należy odrzucić zażalenia Fundacji T. U. Ś. w B., gdyż R. K. nie wykonał wezwania Sądu do usunięcia braku formalnego zażalenia Fundacji przez nadesłanie dokumentu, który pozwoli ustalić, czy - jako pełnomocnik tej osoby prawnej - spełnia przesłanki z art. 35 § 1 i 2 p.p.s.a. Zgodnie z tymi przepisami pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Dotyczy to również państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. R. K. nie przedstawił dokumentów potwierdzających swoje uprawnienie do reprezentowania Fundacji.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.