Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894606

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 17 marca 2011 r.
II SA/Bk 666/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "W." Sp. z o.o. w I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: podjąć, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zawieszone postępowanie sądowe w sprawie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.