Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029923

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
II SA/Bk 658/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Roleder (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. O. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji postanawia: zawiesić postępowanie sądowe w sprawie,

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. (dalej jako PWINB) utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. z dnia (...) maja 2015 r. stwierdzającą wygaśnięcie decyzji tegoż Inspektora Powiatowego z dnia (...) lipca 2011 r. udzielającej Z. O. warunkowego pozwolenia na użytkowanie budynku handlowo - usługowego na działkach nr (...) i (...) przy ul. (...) w B. (warunkiem było wykonanie zjazdów).

Z. O. wniósł do tutejszego sądu administracyjnego skargę na decyzję z dnia (...) lipca 2015 r.

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2015 r. sąd zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako p.p.s.a. Wskazał, że przed złożeniem skargi do sądu - do organu odwoławczego wpłynął wniosek strony o wznowienie postępowania zakończonego decyzją z dnia (...) lipca 2015 r., zaś postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2015 r. organ odwoławczy wznowił to postępowanie. Mając na uwadze, że skarga została nadana na adres sądu w dniu 29 września 2015 r. (k. 3), zasadne było zastosowanie art. 56 p.p.s.a.

Postanowieniem z dnia 16 lutego 2016 r. sąd podjął postępowanie uznając, że ustały przyczyny zawieszenia (vide informacja na k. 25).

W piśmie z dnia 29 marca 2016 r. skarżący poinformował, że w jego ocenie nadal trwa przyczyna zawieszenia postępowania. Jak wskazał, przed WSA w Warszawie toczą się dwie sprawy z jego skargi, w tym sprawa VII SA/Wa 473/16 dotycząca wznowienia postępowania zakończonego decyzją PWINB z dnia 13 lipca 2015 r. (k. 42).

Sąd z urzędu uzyskał informację, że zawisła przed WSA w Warszawie sprawa VII SA/Wa 473/16 zainicjowana została skargą Z. O. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej jako GINB) z dnia (...) grudnia 2015 r. znak (...), którą utrzymano w mocy decyzję PWINB w B. z dnia (...) października 2015 r. odmawiającą uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji tego organu z dnia (...) lipca 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe podlegało zawieszeniu z urzędu.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu.

Jak wynika z akt sprawy niniejszej, przedmiotem zaskarżenia jest decyzja PWINB w B. z dnia (...) lipca 2015 r. stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia na użytkowanie, co do której to decyzji przed wniesieniem skargi (tekst jedn.: przed dniem 29 września 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wznowienia (vide postanowienie z dnia (...) sierpnia 2015 r. na k. 14 akt administracyjnych). Wznowione postępowanie zakończyło się co prawda na etapie administracyjnym decyzją GINB z dnia (...) grudnia 2015 r. (k. 26), jednakże skarżący zainicjował wobec tej decyzji kontrolę sądową, efektem czego jest sprawa o sygnaturze VII SA/Wa 473/15 zawisła przed WSA w Warszawie. Oznacza to, że do chwili obecnej nie zakończyło się prawomocnie postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzją zaskarżoną w sprawie niniejszej, które to wznowione postępowanie ma pierwszeństwo przed niniejszą sprawą sądowoadministracyjną. Inaczej rzecz ujmując, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed WSA w Warszawie w sprawie VII SA/Wa 473/15 tutejszy sąd nie może prowadzić postępowania ze skargi na decyzję PWINB z dnia (...) lipca 2015 r.

Jak wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, uruchomienie kontroli sądowej wobec aktu wydanego w ramach postępowania administracyjnego nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 56 p.p.s.a., powoduje że nadal istnieją przesłanki do obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego ze skargi na akt wydany w postępowaniu zwykłym, którego to aktu dotyczy postępowanie nadzwyczajne (vide postanowienia NSA z dnia 1 marca 2012 r., II FZ 123/12 oraz z dnia 8 lutego 2012 r., II FZ 39/12, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 56 w związku z art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.