Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029925

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 31 marca 2016 r.
II SA/Bk 65/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.).

Sędziowie WSA: Marek Leszczyński, Małgorzata Roleder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 31 marca 2016 r. sprawy ze skargi S. B. w B. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) listopada 2015 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki garażu typu "blaszak" postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe w sprawie;

2.

zwrócić skarżącej S. B. w B. uiszczony wpis od skargi w kwocie 500 (pięćset) złotych.,

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca złożyła do sądu administracyjnego skargę na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z (...) listopada 2015 r., utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. z (...) października 2015 r., nakazującą W. W. rozbiórkę garażu typu "blaszak" oznaczonego numerem (...), wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, na działce nr geod. (...) przy ul. (...) w B.

W piśmie procesowym z 21 marca 2016 r. (wniesionym do Sądu 22 marca 2016 r.) strona skarżąca cofnęła skargę.

Na rozprawie w dniu 31 marca 2016 r. pełnomocnik organu oświadczył, że pozostawia cofnięcie skargi do uznania Sądu.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej także jako p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu cofnięcie skargi w niniejszej sprawie jest dopuszczalne, bowiem nie zachodzą negatywne przesłanki dopuszczalności cofnięcia skargi określone w powołanym wyżej przepisie.

Biorąc pod uwagę także treść art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., według którego Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.