Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722830

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 27 września 2019 r.
II SA/Bk 648/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor sądowy WSA Elżbieta Lemańska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) lipca 2019 r. znak (...) w przedmiocie świadczenia wychowawczego postanawia umorzyć postępowanie sądowe w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) lipca 2019 r. znak (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy S. z dnia (...) maja 2019 r. znak (...) o odmowie przyznania A. M. W. świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko oraz orzekło o przyznaniu tego świadczenia na okres 1 lipca - 30 września 2019 r. oraz odmówiło jego przyznania na okres 1 kwietnia - 30 czerwca 2019 r.

Skargę na decyzję Kolegium złożyła do sądu administracyjnego A. M. W.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania wskazując, że decyzją z dnia (...) września 2019 r., orzekając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., uwzględnił w całości skargę w ten sposób, że uchylił w całości własną zaskarżoną decyzję z dnia (...) lipca 2019 r. oraz decyzję pierwszoinstancyjną z dnia (...) maja 2019 r. oraz orzekł reformatoryjnie w ten sposób, że przyznał skarżącej świadczenie wychowawcze na córkę na okres 1 kwietnia - 31 maja 2019 r., 1 lipca - 30 września 2019 r. w wysokości 500 zł miesięcznie oraz odmówił przyznania tego świadczenia za czerwiec 2019 r. Organ w uzasadnieniu decyzji autokontrolnej wyjaśnił powody zmiany decyzji wynikające z przyjęcia odmiennej, uwzględniającej stanowisko skarżącej interpretacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczących utraty i uzyskania dochodu oraz zastosowania tej interpretacji w stanie faktycznym sprawy. Orzekł również organ na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a., że działanie nie miało miejsca bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.

W odpowiedzi na zapytanie sądu skarżąca w piśmie z dnia 17 września 2019 r. wyjaśniła, że w związku z wydaniem decyzji autokontrolnej zgodnej z jej żądaniem - nie podtrzymuje skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Postępowanie sądowe podlega umorzeniu.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (pkt 1); w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania (pkt 2); gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe (pkt 3).

Zgodnie z art. 60 p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W sprawie niniejszej organ wydał, w terminie z art. 54 § 3 p.p.s.a., decyzję autokontrolną uwzględniającą argumentację skargi i orzekającą o przyznaniu skarżącej wnioskowanego świadczenia wychowawczego według ponownie dokonanej interpretacji przepisów - z wynikiem korzystnym dla skarżącej, jak również skarżąca złożyła oświadczenie o niepodtrzymywaniu skargi właśnie z uwagi na rozstrzygnięcie autokontrolne.

Zdaniem sądu, decyzja autokontrolna - mimo że nie zawiera przyznania świadczenia wychowawczego na cały okres świadczeniowy (odmówiono przyznania świadczenia na miesiąc czerwiec 2019 r.) - uwzględnia skargę w całości, bowiem dokonano w niej przeliczenia dochodu skarżącej z uwzględnieniem uzyskania zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia czyli w przypadku skarżącej od dnia 1 kwietnia 2019 r. Tego zaś domagała się skarżąca, co uwzględniono. Drugą podstawą umorzenia jest oświadczenie skarżącej o niepodtrzymywaniu skargi, będące w istocie jej wycofaniem z uwagi na, jak wskazała, "wydanie decyzji zgodnie z jej żądaniem". Oświadczenie to, zdaniem sądu, nie zmierza do obejścia prawa i nie wywołuje skutku w postaci utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Skuteczne cofnięcie skargi powoduje niedopuszczalność dalszego prowadzenia postępowania oraz zobowiązuje sąd do jego umorzenia. Dlatego w sprawie niniejszej orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.