Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723433

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 30 września 2019 r.
II SA/Bk 643/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 września 2019 r. sprawy ze skargi D. R. i Gminy J. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) lipca 2019 r. Nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych oraz przedłożenia dokumentów postanawia: odrzucić skargę Gminy J.;

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28 sierpnia 2019 r. D. R., reprezentowany przez radcę prawnego, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z (...) lipca 2019 r. nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. zobowiązujące Gminę J. do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych oraz przedłożenia dokumentów.

W dniu 23 sierpnia 2019 r. ze skargą na ww. postanowienie wystąpiła również Gmina J.

P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w odpowiedzi na te skargi wniósł o oddalenie skargi D. R. i o odrzucenie skargi Gminy J. jako wniesionej po terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Skarga Gminy J. podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W przedmiotowym postępowaniu kwestionowane postanowienie zostało skutecznie doręczone skarżącej Gminie w dniu 23 lipca 2019 r. (k. 13 akt administracyjnych). Termin do wniesienia skargi upływał zatem w czwartek 22 sierpnia 2019 r. Tymczasem skarga została złożona w placówce pocztowej w dniu 23 sierpnia 2019 r., a więc jeden dzień po terminie. Nadmienić należy w kwestionowanym postanowieniu zawarto prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie zaskarżenia go do sądu administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze skargę Gminy J. należało odrzucić jako spóźnioną na mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.