II SA/Bk 608/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2715127

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2019 r. II SA/Bk 608/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor sądowy WSA Elżbieta Lemańska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Z. C. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) lipca 2019 r. znak (...) w przedmiocie uchylenia i przekazania do ponownego rozpoznania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za usunięcie drzew postanawia: odrzucić sprzeciw

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) lipca 2019 r. SKO w B. na podstawie art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) uchyliło decyzję Prezydenta Miasta B. o nałożeniu na B. G. kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia oraz przekazało organowi pierwszej instancji sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Decyzja Kolegium została doręczona Z. C. w dniu 23 lipca 2019 r.

Z. C. złożył w dniu 8 sierpnia 2019 r. sprzeciw od decyzji organu odwoławczego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Sprzeciw podlega odrzuceniu jako wniesiony z uchybieniem terminu.

Zgodnie z art. 64a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a., skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw. Stosownie do treści art. 64c § 1 p.p.s.a., sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji.

Z akt wynika, że decyzja Kolegium została doręczona skarżącemu w dniu 23 lipca 2019 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji). Decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o terminie wniesienia sprzeciwu. Termin do wniesienia sprzeciwu w przedmiotowej sprawie upływał zatem we wtorek 6 sierpnia 2019 r. Sprzeciw został złożony we czwartek 8 sierpnia 2019 r. Na sprzeciwie widnieje adnotacja pracownika organu "złożono osobiście".

Uchybienie czternastodniowemu terminowi do wniesienia sprzeciwu uniemożliwia skuteczne wszczęcie postępowania sądowego i obliguje sąd do odrzucenia złożonego środka zaskarżenia. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 w zw. z art. 64b § 1 i w zw. art. 64c § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.