II SA/Bk 591/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812129

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 maja 2016 r. II SA/Bk 591/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 maja 2016 r. sprawy ze skargi B. J. na czynność Dyrektora P. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w B. z dnia (...) marca 2014 r. w przedmiocie skierowania do sanatorium na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe;

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.