Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721871

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 23 września 2019 r.
II SA/Bk 587/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

K. G., reprezentowana przez pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału tut. Sądu z dnia 14 sierpnia 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez: złożenie do akt postępowania sądowo administracyjnego pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym, aktualnego na dzień podpisania skargi wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, podanie numer PESEL strony wnoszącej skargę oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 9 i 10). Powyższe wezwania zostały doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 22 sierpnia 2019 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k.13), a zatem siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął bezskutecznie w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nie uzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie. W myśl natomiast art. 220 § 1 i 3 tej ustawy sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik skarżącej, pomimo prawidłowego wezwania, nie uiścił żądanego wpisu sądowego, nie uzupełnił też braków formalnych skargi.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zobligowany był do odrzucenia skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.